Od kilku lat ZUS daje możliwość pozyskania przez przedsiębiorcę dotacji na BHP. O ww. Środki może ubiegać się każda firma, która z łoży wniosek o takie dofinansowanie.

Zakres działań podlegających dofinansowaniu

Zakres inwestycji w ramach którego możemy otrzymać dofinansowanie na BHP obejmuje bezpieczeństwo:

 1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń optoelektrycznych
 2. urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych,
 3. skanerów laserowych itp. urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących,
 5. urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 6. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych
 7. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 8. wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 9. neutralizatorów elektryczności statycznej
 10. urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 11. urządzeń i elementów wentylacji
 12. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 13. urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 14. dotacje z zus na wózek widłowy
 15. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Warunki uczestnictwa

Aby dany przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o dofinansowanie na BHP powinien spełniać następujące warunki:
1) nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wniosek Przedsiębiorcy, który nie spełnia tych kryteriów nie będzie rozpatrywany.

Planowany termin realizacji takiego przedsięwzięcia, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Ocena