Przepisy umożliwiające ministrowi edukacji ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa oraz gwarantujące ich finansowanie w ramach środków na oświatę i wychowanie – takie zmiany wprowadza przyjęta przez sejm 28 maja nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt nowelizacji to inicjatywa grupy posłów. Teraz ustawą zajmie się senat.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o systemie oświaty przepis, który daje ministrowi edukacji prawo ustanawiania programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa. Minister będzie zobowiązany jedynie do zamieszczenia w BIP komunikatu o ustanowieniu takiego programu lub przedsięwzięcia, a także o: przedmiocie programu, podmiotach uprawnionych do udziału w programie, warunkach udziału w programie, naborze wniosków, trybie przeprowadzania naboru oraz szczegółowych kryteriach oceny wniosków.

Do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacja wprowadza przepis gwarantujący, że na programy i przedsięwzięcia ustanowione przez ministra edukacji będą przeznaczane środki finansowe na oświatę i wychowanie. Środki te minister miałby przekazywać
w drodze umowy. Do przyznawania tych środków nie miałyby zastosowania przepisy k.p.a. W BIP minister edukacji udostępniałby jedynie informację o nazwach podmiotów, które otrzymały środki, oraz o wysokości przyznanych kwot.

Ocena