Skutki wyrządzenia szkody

Ochrona mienia pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych. Zniszczenie mienia pracodawcy daje mu możliwość podjęcia odpowiednich kroków, celem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności za następstwa zniszczenia. Pracodawca może wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje, których rodzaj zależy m.in. od rodzaju szkody, umyślności, a także od tego czy mienie zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu czy rozliczenia się.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ustalonej organizacji i porządku pracodawca może zastosować kary porządkowe, tj. karę upomnienia lub naganę. W tym wypadku pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o zastosowanej karze. W takim zawiadomieniu pracodawca wskazuje także rodzaj naruszenia obowiązków oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu.

Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracownik może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania w związku za wyrządzoną szkodę. Dzieje się tak, wtedy, gdy szkoda powstała wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych z winy pracownika. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę w ramach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Nie można go obciążyć odpowiedzialnością za szkodę w zakresie, w którym pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia.

Wysokość odszkodowania zależy od zakresu wyrządzonej szkody. Wysokość odszkodowania będzie inna w momencie, gdy pracownik chciał uszkodzić mienie, a inna w sytuacji gdy pracownik dopuścił się niedbalstwa. W związku z powyższym:

  1. pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany do naprawienia jej w pełnej wysokości
  2. pracownik, który wyrządził szkodę przez niedbalstwo jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika spoczywa na pracodawcy. Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, jest zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości, bez względu na to, czy szkoda powstała z jego winy czy też nie. Pracownik może uniknąć poniesienia odpowiedzialności za uszkodzone mienie, jeśli wykaże, że szkoda powstała nie z jego winy, a pracodawca nie zapewnił warunków do odpowiedniego zabezpieczenia mienia.

Wyrządzenie szkody na mieniu pracodawcy może doprowadzić do zakończenia stosunku pracy nawiązanego z pracownikiem.

Ocena