W sytuacji likwidacji stanowiska pracy, pracownikowi przysługują określone prawa. Jednym z nich jest obowiązujący okres wypowiedzenia. Pozostałe prawa to np., możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub otrzymania za niego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto możemy wykorzystać dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, czy tez odwołać się od tej decyzji do sądu pracy.

Likwidacja stanowiska pracy — kiedy przysługuje odprawa?

Odprawa przysługuje pracownikowi wtedy, gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku likwidacji stanowiska pracy stosuje się dwa typy zwolnień — grupowe i indywidualne.

Warunki zwolnień grupowych szczegółowo opisuje Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w sytuacji gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w ciągu 30 dni zwolni co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Wysokość odprawy po likwidacji stanowiska zależy od stażu pracy. Wysokość odprawy wynosi:  

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

W związku z likwidacją stanowiska pracy, pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownikiem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Może natomiast przedstawić wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, czyli np. ograniczyć etat lub zmienić stanowisko. Odrzucenie tych warunków przez pracownika jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

Dodatkowo pracodawca nie może zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie wypoczynkowym. 
Pracownik, który został zwolniony z powodu likwidacji stanowiska pracy, zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Więcej na temat urlopów znajdziesz na Blogu w kategorii Podatki.

Ocena