Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop regulują przepisy Kodeksu pracy. I tak przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Współczynnik urlopowy w 2022 roku

Aby obliczyć współczynnik urlopowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć  liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy i wynik podzielić przez 12.

Wg. tej zasady w 2022 roku współczynnik urlopowy dla pracownika zatrudnionego na pełen wymiar czasu pracy wyniesie 20,92. 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wyniesie on:

  • dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu – 5,23
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu – 6,97
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu – 10,46
  • dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu – 15,69

Ocena