Od 1 stycznia 2021r. weszła w zycie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Ustawa wprowadziła kilka zmian, które określają proces udzielania zamówień publicznych, w tym sposób prowadzenia postępowania i udzielania zamówień publicznych, kończąc na realizacji umowy. Nowa regulacja zawiera 623 artykuły.

Co się zmienia od 2021 roku w prawie zamówień publicznych?

Próg dla zamówień publicznych

Dotychczas obowiązywał próg 30 000 Euro netto. Od dnia 01.01.2021r. obowiązujący próg wynosi 130 000 PLN. Pozostałe progi pozostają bez zmian.

Zasady zamówień krajowych i unijnych

W przypadku zamówień krajowych zwiększona została waga procedur negocjacyjnych. Celem tych działań w postępowaniach krajowych było dążenie do zminimalizowania ewentualnych niedogodnień dla wykonawców oraz uproszczenia samych procedur. Dodatkowo zrezygnowano z trybu zapytania o cenę na powszechnie dostępne usługi i dostawy. Zlikwidowano również stosowanie trybu przetargu nieograniczonego.

Elektronizacja zamówień krajowych

Od 1 stycznia 2021r. wszystkie oferty, czy to dotyczące postępowań unijnych, czy krajowych muszą być składane elektronicznie, a złożenie oferty w formie papierowej skutkowało będzie jej odrzuceniem.

Zamówienia krajowe

W przypadku zamówień krajowych nowa ustawa wprowadza nową procedurę – tryb podstawowy, który posiada trzy warianty, w tym nie dopuszczający negocjacji lub dopuszczający negocjacje tylko w zakresie podlegających oceny ofert.

Termin na zadawanie pytań do SIWZ

Zmiana następuje równiez z zakresie terminów na zadawanie pytań. Dotychczas ten okres wynosił 4 dni do momentu upływu terminu składania ofert. Obecnie zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjasnień nie później niż na dwa dni przed terminem złożenia oferety. W sytuacji gdy zamawiający nie dotrzyma terminu złożenia wyjaśnień, będzie zobligowany do wydłużenia terminu składania ofert, co jednak nie wydłuży samego terminu zadawania pytań.

Zmiana wysokości wadium

W zamówieniach krajowych wysokość wadium może wynieść do 1,5% wartości zamówienia netto. W zamówieniach unijnych do 3%.

Środki ochrony prawnej

Nowa ustawa daje możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej bez względu na wartość przedmiotu zamówienia, jak też charakter czynności w postępowaniu dotyczącym zamówienia.

Stosowanie procedury p.z.p. dla usług społecznych poniżej progów unijnych

Ustawodawca przywrócił obowiązek stosowania przepisów PZP do zamówień na usługi społeczne, w tym: prawne, edukacyjne, szkoleniowe, pocztowe, medyczne, ochrony osób i mienia, dla zamówień poniżej progów unijnych.

Publikacja zamówień

Nowa ustawa wprowadziła obowiązek aktualizowania planów postępowań o zamówienia publiczne. Publikacja planów następuje w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Obowiązki zamawiającego

Przed wszczęciem postępowania powyżej progów unijnych, zamawiający musi spełnić szereg obowiązków, do których należą:

– przygotowanie analizy potrzeb obejmującej badanie możliwości zaspokojenia tych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych oraz rozeznanie rynku w kwestii innych możliwych środków zaspokojenia potrzeb, jak też innych wariantów realizacji zamówienia;

– określenie orientacyjnej wartości zamówienia dla każdego wariantu, możliwość podziału zamówienia na części;

– identyfikacja ryzyka związanego z postępowaniem i jego realizacji.

Kryteria oceny ofert

Nadal obowiązuje stosowanie pazacenowych ktyteriow oceny ofert na poziomie co najmniej 40%. Wprowadzono natomiast sposób przejścia na stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny. Przepisy wymagają aby zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Ustawodawca ograniczył prawo zamawiającego do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, wprowadzając zasadę, że jeżeli zmiany w znaczący sposób zmienią charakter zamówienia, to obowiązkiem zamawiającego jest unieważnienie postępowania.

Nowe zasady otwarcia ofert

Obecnie zamawiający ma możliwość otwarcia oferty nawet kolejnego dnia po upłynięciu terminu jej złożenia, co przed 01.01.2021r. skutkowało unieważnieniem przetargu.

Nowa regulacja nie przewiduje natomiast publicznego i jawnego otwarcia ofert, a jedynie nakłada na zamawiającego obowiązek udostępnienia informacji na ten temat na stronie internetowej. Informacje te mogą być podane jedynie w zakresie danych samego wykonawcy i zaoferowanej przez niego ceny ofertowej.

Jawność złożonych dokumentów

Nowa ustawa nałożyła na zamawiających obowiązek udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu. Przekazanie ofert z załącznikami następuje w terminie trzech dni od otwarcia oferty.

Więcej informacji na stronach serwisu dla przedsiębiorców w kategorii Prawo.

Ocena